הנק ברוסה – Henk Brusse

 

Henk Brusse & Sita (Cochius-Andersen),

In August 1942, when Joop Westerweel began to assist the Halutzim in the Paviljoen Loosdrechtsche Rade Youth Aliyah home, he was helped by one of his closest friends, Henk Brusse. Henk was a member of the board of the school of which Joop was the principal. Henk, an architect by profession, lived with his wife, Sita, in Rotterdam, where he had excellent contacts for finding hiding places and also with the city registrar, from where important information could be removed or added to help save lives. He also knew policemen who dared help the Resistance. Henk was personally involved in bringing food coupons to Jews in hiding and he sheltered Jews in his own home if there was a real emergency. One of the people he hid was Uscha Levy. After Joop was arrested on March 11, 1944, Henk facilitated communications between Joop in captivity and the other members of his underground group by transferring letters. Together with Frans Gerritsen and Jan Smit, Henk donated blood to be smuggled into Vught to Joop to assist his escape by having him fake a stomach hemorrhage that would have gotten him transferred to a hospital from where he could be freed. The plan failed, however, and Henk was arrested on April 24, 1944. He was deported to Germany and died in the Gross Rosen concentration camp in 1944. On March 15, 1990, Yad Vashem recognized Henk Brusse and his wife, Sita Brusse-Cochius (Andersen), as Righteous Among the Nations.

 

הנק ברוסה וסיטה (קוצ'יוס-אנדרסן),

באוגוסט 1942, כאשר החל יופ ווסטרוויל לסייע לחלוצים ב"בית עליית הנוער"  בפאביליון בלוסדרכט, הוא נעזר באחד מחבריו הקרובים, הנק ברוסה. הנק היה חבר בוועד המנהל של בית הספר בו היה יופ המנהל. הנק, אדריכל במקצועו, התגורר עם אשתו סיטה ברוטרדם, שם היו לו קשרים מצוינים למציאת מקומות מסתור וגם עם רשם העיר, משם ניתן היה להסיר מידע חשוב או להוסיף אותו כדי לעזור להציל חיים. הוא גם הכיר שוטרים שהעזו לעזור למחתרת. הנק היה מעורב באופן אישי בהבאת קופוני אוכל ליהודים במסתור וסיפק מחסה יהודים בביתו אם היה מקרה חירום אמיתי. אחד האנשים שהסתיר היה אושה לוי. לאחר שיופ נעצר ב- 11 במרץ 1944, סייע האנק לתקשורת בין יופ בשבי לבין שאר חברי קבוצת המחתרת שלו באמצעות העברת מכתבים. יחד עם פרנס חריטסן ויאן סמיט, תרם הנק דם כדי להבריח אותו ליופ שנמצא בכלא בפיכט על-מנת לסייע לבריחתו בכך שהוא מזויף דימום בקיבה שהיה יכול להעביר אותו לבית חולים ממנו יוכל להשתחרר. אולם התוכנית נכשלה, והנק נעצר ב- 24 באפריל 1944. הוא גורש לגרמניה ונפטר במחנה הריכוז גרוס רוזן בשנת 1944.

ב- 15 במרץ 1990, הכירה יד ושם בהנק ברוסה ובאשתו, סיטה ברוסה – קוצ'יוס (אנדרסן), כחסידי אומות העולם.