נל ון דר אקר-אשר – Nel van der Akker-Ascher

 

Nel Nel van den Akker (later Asscher), an active member of the Westerweel group, was especially valuable during the last year of the war. Unlike many others, she had not been arrested and could therefore continue with her Resistance activities, caring for those in hiding, visiting them, and bringing them ration cards, money and forged documents. Nel, together with Lore Durlacher, also took part in the liberation from Westerbork of a group of Palestine Pioneers. Among those who were freed were around 20 members of the Hehalutz Movement, one of whom, Gideon Drach, was smuggled out of the camp by Kurt Walter, the conductor of the small goods train that traveled to and from the camp and himself a Hehalutz member. Nel later married one of the pioneers.

On June 16, 1964, Yad Vashem recognized Nel Asscher-van den Akker as Righteous Among the Nations.

 

נל ואן דן אקר (לימים אשר), פעילה בקבוצת ווסטרוויל, היתה חשובה במיוחד בשנה האחרונה למלחמה. בניגוד לרבים אחרים, היא לא נעצרה ולכן יכלה להמשיך בפעילות ההתנגדות, לדאוג למסתתרים, לבקר אותם ולהביא להם כרטיסי מזון, כסף ומסמכים מזויפים. נל, יחד עם לורה דורלאכר, השתתפה גם היא בפעולות שחרור מווסטרבורק של קבוצת חלוצים פלסטינים. בין המשוחררים היו בערך 20 חברי תנועת "החלוץ", שאחד מהם, גדעון דראך, חבר החלוץ, הוברח מהמחנה על ידי קורט ולטר, מוליך הרכבת הקטנה שנסעה למחנה וממנו. לאחר מכן התחתנה נל עם אחד החלוצים.

ב- 16 ביוני 1964 הכירה יד ושם בנל אשר-ואן דן אקר כחסידת אומות העולם.

Links for Nel van den Akker activities by Westeweel Group Underground

קישורים לפעילותה של נל ון דן אקר במחתרת "קבוצת ווסטרוויל"