רשימת החברים הנוצריים, חברי המחתרת החלוצית בהולנד, או כפי שנקראים גם "קבוצת ווסטרוויל"
Lijst van christelijke leden, leden van de zionistische pionierende underground in Nederland, of zoals ze ook bekend staan ​​als de "Westerweel Group"
List of Christian members, members of the Zionist pioneering underground in the Netherlands, or as they are also known as the "Westerweel Group"

 

כל החברים כבודדים והקבוצה כקבוצה, נכללים ברשימת חסידי אומות העולם:

Alle leden als individu en de groep als groep zijn opgenomen in de lijst van Rechtvaardigen onder de Volkeren:

All members as individuals and the group as a group, are included in the list of Righteous Among the Nations:

 

רשימה זו הועתקה מתוך ספרה של עדינה כוכבא "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה"   עמ' 116

Deze lijst is overgenomen uit Adina Kochba's boek "The Pioneering Underground in the Occupied Netherlands", blz. 116

This list was copied from Adina Kochba's book "The Pioneering Underground in the Occupied Netherlands" p. 116

 

סרט אודות הדחף של חברי קבוצת ווסטרוויל הנוצרים להרתם להצלת צעירים יהודים.

הסרט "הם היו אנשים פשוטים" אודות קבוצת החברים הנוצרים במחתרת "קבוצת ווסטרוויל" שודר ב-9.4.1983 בערוץ 1 של הטלויזיה הישראלית צלם יאן חרפינג, עורכת הסרט דליה אזוב, תסריט ובימוי: גדעון גנני. 

קבוצת החברים הנוצרים ב"קבוצת ווסטרוויל" מוגדרים כ"אנשים פשוטים" והם אומנם היו כביכול אנשים רגילים, אך הרתמותם להצלת צעירים יהודים, תוך סיכון חייהם וללא צורך אישי, רק מתוך דחף התנגדותם לעוולות, הופך אותם בהכרח ליחידי סגולה – אנשים בלתי רגילים ועל-אף דבריה בסרט של ויל ווסטרוויל, הם היו גיבורים. 

Een film over de beweegredenen van Christian Westville-leden om jonge joden in dienst te nemen.

De film "They Were Simple People" over de groep christelijke vrienden in de ondergrondse "Westerville Group" werd op 9 april 1983 uitgezonden op kanaal 1 van de Israëlische televisie. fotograaf Jan Harping, redacteur van de film Dalia Azov, script en regisseur: Gideon Gannani.

De groep christelijke leden van de Westerville-groep wordt gedefinieerd als "eenvoudige mensen" en hoewel ze zogenaamd gewone mensen waren, maakt hun drang om jonge Joden te redden, met gevaar voor eigen leven en zonder persoonlijke behoefte, alleen uit de drang om onrecht te bestrijden, noodzakelijkerwijs ze unieke individuen. en ondanks de woorden van Will Westerweel over de film, waren ze helden

A film about the motivations of Christian Westerville group members to harness young Jews.

The film "They Were Simple People" about the group of Christian friends in the "Westerville Group" underground was broadcast on April 9, 1983 on Channel 1 of Israeli Television. Photographer Jan Harping, film editor Dalia Azov, script and director: Gideon Gannani.

The group of Christian members of the Westerville Group are defined as "simple people" and although they were supposedly ordinary people, their drive to save young Jews, risking their lives and without personal need, only out of the urge to oppose injustice, necessarily makes them uniqe individuals. and despite Will Westerweel's words on the movie, they were heroes.