נפתלי (הרי) אשר – Naftali (Harry) Asscher

 

נפתלי (הרי) אשר נולד באמסטרדם בשנת 1912 למשפחה דתית-ציונית וכאיש התנועה הדתית השתייך לבח"ד – ברית חלוצים דתית.

לאחר פעולת הסתרתם של ילדי "בית עליית הנוער" בלוסדרכט והתארגנותה של מחתרת "קבוצת ווסטרוויל" הצטרף הרי אשר לפעולות המחתרת בהסתרת חברים ואספקת כרטיסי-מזון למסתתרים.

 


הטיפול במסתתרים

 

עסקתי בהובלת חברים לאזורי-הגבול, וקישרתי בינם לבין הפעילים שעסקו ישירות בהברחה.

היה לי מאבק קשה עם המשפחות ההולנדיות אשר הסתירו את חברינו. הללו נפגעו על-ידי רצוננו להוציא את החברים מהולנד: הם ראו בכך ענין של כבוד. תור ההצלה נקבע על-ידינו לפי הדחיפות ולפי גודל הסכנה, בה היו החברים שרויים.

ברוטרדם החזקנו בית כתחנת-מעבר. תחילה היה זה ביתו של יופ, אולם מטעמי בטחון עברנו לבית אחר. מדי שבת או יום ראשון נערכו פגישות בין החברים הפעילים, בבית-ספרו של יופ ברוטרדם. אחרי תפיסתו של יופ היינו נפגשים בלוסדרכט, אצל משפחה שהסתירה את מרים ואטרמן ואת אביה.

עם מעצרם של מנחם ומרים הונחתה עלינו מכה קשה; אף-על-פי-כן המשכנו בעבודה. אני הייתי אז בדרך לפריסלנד, וכך ניצלתי.

מספר החברים שנותרו בהולנד הלך והצטמצם, כי רובם עברו את הגבולות. באחד הימים ניסיתי להתקשר עם פקיד, שהיה מוכן לספק לי כרטיסי-מזון. לא מצאתיו, ופניתי למשטרה. הם שאלו לזהותי וחיפשו בכיסי. על-פי תעודתי הייתי פקיד בדואר. חקרו אותי ואסרוני. נמצאו עמי כרטיסי-מזון רבים וחותמות לזיוף, גם יהלומים אחדים. את התעודות מצאו, את היהלומים לא. אמרתי שאני עוסק בשוק השחור, והשוטרים הניחו לי להימלט. ברחתי מבנין המשטרה, פניתי אל ילד שנקרה בדרכי וביקשתיו להביאני לביתו. קיבלתי מחסה ללילה אחד. לאחר-מכן הוברר לי, כי כמה מהשוטרים נתנו לי לברוח בכוונה תחילה.

כך המשכתי לעבוד עד ספטמבר 1944. כאשר פרצה שביתת הרכבות (אשר נמשכה עד לשחרור), נותקתי מיתר חלקי הולנד. התחלתי לאסוף אוכל במחוז פריסלנד. עברתי מאיכר לאיכר והבאתי את המזון למקום מסוים. אלי ואטרמן הצליחה להגיע לפריסלנד באופניים, ויחד העברנו את המזון במכוניות-משא למחוז צפון-הולנד, למקומות המחבוא של חברינו.

תוך ניסיון לארגן מקומות-מעבר לחברים שנמלטו מווסטרבורק, פגשתי בכומר שביקש להשפיע על היהודים להמיר את דתם. לא מעט פרוטסטאנטים וקאתולים פעלו בכיוון זה, אך הם לא היוו רוב באוכלוסיה ההולנדית.

אחרי השחרור היה צורך לחשוב על לגיטימאציה של הארגון שלנו בעיני המחתרת ההולנדית. ה-L.O. ההולנדי ("הארגון לעזרה למסתתרים") היה מצויד בנשק אשר הוצנח ממטוסים אנגליים, וחילק תעודות-מסע ליהודים ולהולנדים שהיו כשרים בעיניו. בעיקר עסק הארגון בחיפוש אחרי פאשיסטים הולנדים, על-מנת להענישם. קיבלתי מהם תעודת-מסע ובעזרתה נסעתי לוסטרבורק, לבדוק את המצב. מצאתי שם רק חברים מעטים. נסיונות

הבריחה מוסטרבורק נפסקו כמעט לגמרי לקראת סוף המלחמה.

 

נפתלי (הרי) אשר

מתוך "המחתרת החלוצית בהולנד הכבושה" עמודים 170-171


 

נפתלי (הרי) אשר נולד ב-07/09/1912 באמסטרדם, הולנד. נפטר והובא למנוחות ב-25/02/1994 בקיבוצו קבוצת יבנה

 


 

קישורים לפעולתו של הרי אשר במחתרת "קבוצת ווסטרוויל"

האוסף כולל:
– ארבע עדויות. שלוש מהן בעברית, מהתאריכים: 1989, 21/8/1955, 24/6/1986, וכן עדות בהולנדית, ללא ציון תאריך.
בעדויות:
– פעילותו במחתרת החלוצית בהולנד. אספקת כרטיסי מזון ותעודות מזויפות ליהודים במסתור.
וכן:
– תעודות אישיות, אמיתיות ומזויפות.
– דברים לזכרו.
– עבודת "שורשים" מאת נכדתו, נורית שורש, ותצלומים.